Інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
График работы:
Связанные компании, филиалы:
В социальных сетях:
Контакты:
О компании:
Предоставляемые услуги:
Навчально-виховний процес забезпечують 6 кафедр – історії та археології України (в.о. завідувача кафедри – кандидат історичних наук, доцент Рахно О. Я.), всесвітньої історії (завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Ячменіхін К. М.), історії Центрально-Східної Європи (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Воронко О. Г.), педагогіки та методики викладання історії і суспільних дисциплін (завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Боровик А. М.), етнології та краєзнавчо-туристичної роботи (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Русанов Ю. А.), правових дисциплін (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Віхров О. П.), на яких працюють майже 50 викладачів, понад 75 % яких мають наукові ступені та вчені звання. Середній вік викладачів Інституту 45 років, значна їх частина – випускники Інституту. В Інституті функціонують аспірантура і докторантура, сформувалось кілька наукових шкіл в галузі історії України, всесвітньої історії, археології, історіографії та джерелознавства. Інститут відіграє роль провідного організатора і координатора наукових досліджень з історії в регіоні. На його базі функціонують регіональні відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського та Інституту етнології, мистецтвознавства і фольклористики ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України. Кафедри Інституту підтримують також тісні зв’язки з Інститутом історії України та Інститутом археології Національної Академії наук України, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. На базі Інституту регулярно проводяться міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції, видається науковий журнал «Сіверянський літопис», включений до переліку видань, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень з історичних наук. Склались міцні зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами, музеями, заповідниками та архівними установами України, близького і далекого зарубіжжя. В Інституті діє Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій з історії України та всесвітньої історії. До послуг студентів читальний зал, навчально-методичні кабінети, комп’ютерний клас. Бібліотека університету забезпечена необхідною навчально-методичною та науковою літературою. Під час навчання студенти закріплюють теоретичні знання в музеях, архівах, загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях. Передбачено також проходження педагогічної, археологічної, краєзнавчо-туристичної, етнографічної та юридичної практик. Інститут здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Історія» та спеціалізаціями «Правознавство», «Українознавство і краєзнавчо-туристична робота», «Археологія», «Людина і світ», «Експертиза культурно-історичних цінностей». Навчання здійснюється за державним замовленням і на умовах контракту терміном 4 роки (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), 4+1 рік (освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» або «магістр»).
Дополнительная информация:
Новости компании
    Комментарии

    Добавить объявление